Во работата на ЗЗ директно се вклучени повеќе членови и вработени - експерти, активисти и практичари со долгогодишно искуство.

Зелената задруга (ЗЗ) е основана во 2020 година. ЗЗ е членка на повеќе меѓународни енергетски задруги.